Nyheter/information

Trafikinformation i samband med byggstart för Studenternas
171123
Nu under hösten har bygget med den nya fotbollsarenan på Studenternas startat. Byggetapp I innefattar huvudläktare, entrébyggnad, entrétorg och södra läktaren.

Trafiken runt Studenternas påverkas i och med bygget och hela eller delar av trafiken kommer att ledas om så var uppmärksam på skyltning på plats. 

Till att börja med leds gång- och cykeltrafik över till den västra sidan av Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen via befintliga övergångsställen för dig som korsar vägen. Omdirigeringen görs med tanke på trafiksäkerheten utmed byggområdet för den nya fotbollsarenan vid Studenternas. Den östra sidan utmed byggområdet är avstängd.

Sjukhusvägen stängs sedan av under december-februari i samband med ledningsomläggning som genomförs av Uppsala Vatten. Genomfart är då endast möjligt för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Gång-, cykel- och biltrafik ombeds under denna period välja annan väg.

Avstängningen gäller den del av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet, det vill säga norr om korsningen med Ulleråkersvägen fram till gång-/cykelvägen från Sjukhusvägen till Hamnspången.

Busshållplatsen vid byggområdet flyttas, en provisorisk busshållplats ordnas på den östra sidan i norrgående riktning ovanför avfarten till Ulleråkersvägen.

När ledningsarbetet är slutfört om cirka tre månader kommer gång-, cykel- och biltrafik åter igen bli möjligt på Sjukhusvägen. Även då leds gång- och cykeltrafik över till den västra sidan av Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen med provisoriska övergångar/överfarter med tanke på trafiksäkerheten utmed byggområdet. Den östra sidan utmed byggområdet kommer att vara avstängd under hela bygget. Preliminärt öppnas den östra gång-/cykelvägen upp under andra halvåret 2019.

Trafiksituationen kommer eventuellt att kunna förändras och anpassas under de olika faserna av arenabygget som ska vara klart 2020. Förbipasserande i området ombeds vara uppmärksamma på skyltning i området.

Vid ett så stort och omfattande projekt som bygget av en fotbollsarena på Studenternas går det inte att undvika att det berör omgivningen. Vi hoppas att alla kan se det positiva i det som skapas och försöka hantera störningarna under byggtiden på bästa sätt.

Frågor och svar

Nedan karta för avstängningarna före och efter omläggningen av vattenledningen.